ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567
เชิญบุคลากรที่สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2567 จากงบประมาณแผ่นดิน โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
ประกาศเมื่อ(11 ตุลาคม 2565) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
เชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธืเชิญชวนผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบประมาณแผ่นดิน โดยผู้สนใจบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบรหารจัดการโครงการที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดและขอบเขตของการเสนอโครงการปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายสุภวัฒน์ โสวรรณี โทร. 3133
   แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ(1 ตุลาคม 2563) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการประจำปี 2564
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งขยายระยะเวลาในการเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2564 จากเดิม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
ประกาศเมื่อ(15 พฤศจิกายน 2562) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานส่งเสริมบริหารงนาวิจัยฯ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจศึกษารายละะเอียดแนวทางการเสนอโครงการและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการได้ตามเอกสารแนบ
   TOR
   TOR
   ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
   แนวทางการบันทึกข้อเสนอโครงการ
ประกาศเมื่อ(21 ตุลาคม 2562) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
“Meeting Rakkaew UBU club” ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โดยผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรม “Meeting Rakkaew UBU club” เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชี้แจ้งเป้าหมายการทำงานของมูลนิธิรากแก้ว พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ลงไปรู้จักพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมภาคเช้าเป็นกิจกรรม check-in เพื่อเข้าใจน้อง และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้น้องเข้าใจรากแก้ว เข้าใจการทำงานของรากแก้วและภาคบ่ายกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรู้จักชุมชน โดยได้รับความรู้ประวัติความเป็นมา และสภาพสังคมของชุมชนบ้านศรีไคออก จากผู้ใหญ่บ้านบ้านนายทศพล ไกรพันธู์ และหัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านศรีไคออกนายสามัคคี นิคมรักษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม โดยการสะท้องของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 1.ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาจากแนวทางการทำงานของมูลนิธิรากแก้วที่ได้รับฟังบรรยาย 2.ได้เรียนรู้ทักษะการลงพื้นที่ และรู้จักชุมชนจากการลงพื้นที่จริง 3.ได้รับบรรยากาศที่อบอุ่น และได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างคณะ ปัญหาที่พบ 1.เวลาที่จำกัดส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วน และยังไม่เข้าใจมากเพียงพอ 2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มากพอจึงไม่สามารถศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วน เพราะพื้นที่เป้าหมายมีจำนวนหลังคาเรือนกว่า 700 หลังคา กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 31 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรากแก้ว 3 คน / เจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ 2 คน / นักศึกษา ม.อุบลฯ23 คน
ประกาศเมื่อ(27 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียนเพื่อสร้างรายได้
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียนเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่บริหารจัดการทุกขั้นตอน ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นำส่งที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561
   แบบเสนอโครงการ
ประกาศเมื่อ(27 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ หน่วยงาน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปี 2562 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ีรับผิดชอบโครงการตอบรับการยืนยันการดำเนินโครงการภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นี้
   ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
   แบบตอบรับยืนยันการดำเนินโครงการ
ประกาศเมื่อ(17 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ีายอื่น ประจำปี 2563 โดยรายละเอียดประกอบการจัดทำตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นี้
   กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ
   คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอโครงการและเกณฑ์การพิจารณา
   การกำหนดค่าใช้จ่ายในการเสนอของบประมาณ
   ความต้องการรับบริการวิชาการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศเมื่อ(17 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี


โครงการ

โครงการที่เสนอของบประมาณ

ขออนุมัตจัดกิจกรรม

แจ้งเตือน

ความคิดเห็น

ติดตามสถานะ
slot online http://206.189.151.151/ SLOT ONLINE Slot Online slot deposit pulsa slot pulsa tanpa potongan slot judi online QQslot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Deposit Pulsa Slot Gacor Slot Pulsa Slot Situs slot judi slot slot online joker123 login joker123 daftar joker123 joker123 login joker123 daftar joker123 slot online slot pulsa slot deposit pulsa slot deposit pulsa tanpa potongan slot pulsa tanpa potongan slot pulsa tanpa potongan slot deposit pulsa slot deposit pulsa qqpulsa qqpulsa qqpulsa qqpulsa qqpulsa slot deposit pulsa slot online slot judi online poker online slot deposit pulsa slot deposit pulsa slot deposit pulsa slot online slot online slot online slot deposit pulsa tanpa potongan slot deposit pulsa tanpa potongan https://diga.usac.edu.gt/.-/ http://www.dasuten.utn.edu.ar/dasuten/.-/qqpulsa/ https://fulafia.edu.ng/wpages/-/qqpulsa/ https://itzitacuaro.edu.mx/contador/-/qqpulsa/ https://dep.zitacuaro.tecnm.mx/extensiones/.-/qqpulsa/ https://cema.usac.edu.gt/.-/ http://www.dasuten.utn.edu.ar/misc/farbtastic/-/slot-online/ https://itzitacuaro.edu.mx/depsistemas/-/joker123/ https://desertgate.ae/link/-/slot-deposit-pulsa/ https://desertgate.ae/micro/five/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://www.shc.edu.ph/fancy/-/joker123/ qqpulsa megaslot288 https://webapp.uibk.ac.at/ojs2/cache/-/joker123/ https://desertgate.ae/golf/files/joker123/ https://www.shc.edu.ph/online_clearance/-/qqpulsa/ slot deposit pulsa tanpa potongan https://webapp.uibk.ac.at/ojs2/cache/-/qqpulsa/ https://desertgate.ae/feedback/-/qqpulsa/ https://www.shc.edu.ph/counseling/-/slot-deposit-pulsa/ https://www.shc.edu.ph/justin/-/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://webapp.uibk.ac.at/ojs2/cache/-/slot-deposit-pulsa/ https://webapp.uibk.ac.at/ojs2/cache/-/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://investigacion.isfodosu.edu.do/edge/public2/site/qqslot/ https://investigacion.isfodosu.edu.do/ckeditor/samples/joker123/ https://investigacion.isfodosu.edu.do/convocatoria/libreria/slot-deposit-pulsa/ https://investigacion.isfodosu.edu.do/assets/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://www.spu.ac.th/khonkaen/slot-deposit-pulsa/ https://www.spu.ac.th/-graduate/wp-content/themes/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://www.spu.ac.th/59/asm/slot-gacor-deposit-pulsa/ https://www.spu.ac.th/adplanning/joker123/ http://matriculate.pedagogica.edu.sv/respaldos/merito2018/bd/slot-deposit-pulsa/ http://matriculate.pedagogica.edu.sv/aptitudes/classes/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://www.cruazuero.up.ac.pa/congreso/noveno/slot-deposit-pulsa/ http://www.cruazuero.up.ac.pa/clinica/clinica/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://www.cruazuero.up.ac.pa/biblio/res/slot-gacor/ http://www.cruazuero.up.ac.pa/cidete/actividad/slot-online/ https://surveys.kp.ac.rw/third_party/.slot-gacor/ https://surveys.kp.ac.rw/third_party/moment/slot-deposit-pulsa/ https://www.spu.ac.th/en/wp-content/slot/ https://investigacion.isfodosu.edu.do/edge/locale/id_ID/slot-gacor/ http://thidua.stp.dongthap.gov.vn/noibo/slot-deposit-pulsa/ http://thidua.stp.dongthap.gov.vn/stp/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://thidua.stp.dongthap.gov.vn/.slot-judi-online/ http://thidua.stp.dongthap.gov.vn/xlvphc/slot-gacor/ http://icmr.crru.ac.th/icmr_site/slot-deposit-pulsa/ http://icmr.crru.ac.th/crrulife/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://icmr.crru.ac.th/crrulife/slot-online/ http://icmr.crru.ac.th/icmr_site/slot-gacor/ https://ant.dpu.ac.th/ajsan/slot-deposit-pulsa/ https://ant.dpu.ac.th/ajo/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://ant.dpu.ac.th/ajkong/slot-online/ https://ant.dpu.ac.th/slot-gacor/ https://www.arda.or.th/jsonweb/.slot-deposit-pulsa/ https://www.arda.or.th/en/.slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://www.arda.or.th/ebook/.slot-online/ https://www.arda.or.th/ds/.slot-gacor/ https://www.npu.ac.th/annual_report/slot-deposit-pulsa/ https://www.npu.ac.th/banner/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://www.npu.ac.th/covid_news/slot-online/ https://www.npu.ac.th/reg_announce/slot/slot-gacor/ http://slc.ac.th/wp/slot-deposit-pulsa/ http://gened.slc.ac.th/wp/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://www.slc.ac.th/2018/ebook/slot-gacor/ https://www.slc.ac.th/2018/news/slot-online/ https://qrcode.dga.or.th/AChecker/temp/import/slot-deposit-pulsa/ https://qrcode.dga.or.th/nut/image/2016-02-17/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://qrcode.dga.or.th/phpqrcode/temp/slot-gacor/ https://qrcode.dga.or.th/tdgaqrcode/temp/slot-online/ https://run.psru.ac.th/rules/slot-deposit-pulsa/ https://run.psru.ac.th/.slot/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ https://plan.psru.ac.th/slot-gacor/ https://plan.psru.ac.th/situs-judi/slot-online/ https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/news/.slot-deposit-pulsa/ https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/scss/.slot-pulsa/ https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/sense/.slot-gacor/ https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/transparencia/.slot-gacor/ https://www.matamoroscoahuila.gob.mx/plantillas/.slot/ https://insep.gob.hn/rendicion_cuentas/slot-pulsa/ https://insep.gob.hn/trasparencia/portaldetransparencia/slot-deposit-pulsa/ https://insep.gob.hn/js/slot-gacor/ https://insep.gob.hn/css/slot/ https://agri.skru.ac.th/news/index2/slot-pulsa/ https://agri.skru.ac.th/pic/55/15/slot-deposit-pulsa/ https://agri.skru.ac.th/roomsys/assets/slot-gacor/ https://agri.skru.ac.th/ruca5/file/slot/ https://archi.com.vn/vendor/core/slot-pulsa/ https://archi.com.vn/storage/update/slot/slot-deposit-pulsa/ https://archi.com.vn/themes/slot-gacor/ https://archi.com.vn/js/slot/ http://www.sotus.co.th/sotus24y/slot-pulsa/ http://www.sotus.co.th/car/slot-deposit-pulsa/ http://www.sotus.co.th/books/slot-gacor/ http://www.sotus.co.th/farmer/slot/ http://math.sci.tu.ac.th/wordpress/slot-pulsa/ http://math.sci.tu.ac.th/backend/ajax/slot-deposit-pulsa/ http://math.sci.tu.ac.th/web_files/appointment/2019-12-24/slot-gacor/ http://math.sci.tu.ac.th/img/people/leave/slot/ https://psneu.neu.ac.th/neunic/.slot-pulsa/ https://psneu.neu.ac.th/stamp/stamp/data/.slot-deposit-pulsa/ https://psneu.neu.ac.th/eva/office/.slot-gacor/ https://psneu.neu.ac.th/emt/.slot/ http://erp.bpatc.org.bd/html/forms/.slot-pulsa/ http://erp.bpatc.org.bd/html/grs/.slot-deposit-pulsa/ http://erp.bpatc.org.bd/bpatc_erp/civil/.slot-gacor/ http://erp.bpatc.org.bd/bpatc_erp/computer/.slot/ http://simning.ax/boxes/poll/.slot-pulsa/ http://simning.ax/contents/grupper/.slot-deposit-pulsa/ http://simning.ax/admin/slot-gacor/ http://simning.ax/css/slot/ https://oscotechesaoke.edu.ng/web/judi/joker123/ https://oscotechesaoke.edu.ng/web/slot/slot-pulsa/ https://ojass.oscotechesaoke.edu.ng/en/css/qqpulsa/ https://ojass.oscotechesaoke.edu.ng/en/lib/slot-deposit-pulsa/ https://osacas.oscotechesaoke.edu.ng/assets/slot-gacor/ http://good-neighbours.kr/neighbours/tmpl/.slot-pulsa/ http://good-neighbours.kr/data/bbs/thum/.slot-deposit-pulsa/ http://good-neighbours.kr/data/bbs/.joker123/ http://good-neighbours.kr/data/page_cont/.slot-gacor/ http://good-neighbours.kr/data/.gacor/ http://www.bba.ubru.ac.th/supathep/images/news/slot-pulsa/ http://www.bba.ubru.ac.th/supathep/images/work/slot-deposit-pulsa/ http://www.bba.ubru.ac.th/maitree/audit/files/joker123/ http://www.bba.ubru.ac.th/tqf/modules/mod_photo/myphoto/slot-gacor/ http://www.bba.ubru.ac.th/bba/covid/stdpicture/koko303/ https://www.kamc.kr/common/tmpl/.slot-pulsa/ https://www.kamc.kr/common/tmpl/sub1/.slot-deposit-pulsa/ https://www.kamc.kr/data/popup/main/.joker123/ https://www.kamc.kr/data/popup/main/.slot-gacor/ https://www.kamc.kr/json/.koko303/ https://ad.akom.org/session/slot/slot-pulsa/ https://ad.akom.org/data/ad/bbs/50/slot-deposit-pulsa/ https://ad.akom.org/data/ad/bbs/51/slot-gacor/ https://ad.akom.org/data/ad/bbs/52/joker123/ https://ad.akom.org/data/ad/bbs/53/koko303/ https://kser.radiology.or.kr/session/slot-pulsa/ https://kser.radiology.or.kr/data/member/slot-deposit-pulsa/ https://kser.radiology.or.kr/data/quiz/.slot-gacor/ https://kser.radiology.or.kr/data/bbs/joker123/ https://kser.radiology.or.kr/session/slot/koko303/ http://oeam.co.kr/oeam/ipin/slot-pulsa/ http://oeam.co.kr/oeam/payplus/bin/slot-deposit-pulsa/ http://oeam.co.kr/oeam/tempss/slot-gacor/ http://oeam.co.kr/oeam/data/room/joker123/ http://oeam.co.kr/oeam/data/food/koko303/ https://web.ecologia.unam.mx/bin/koko303/ https://web.ecologia.unam.mx/cache/slot-gacor/ http://omed.kangwon.ac.kr/CardPay/INIpay/log/slot-pulsa/ http://omed.kangwon.ac.kr/tmpl/data/file/popup/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://omed.kangwon.ac.kr/tmpl/data/room/joker123/ http://omed.kangwon.ac.kr/tmpl/data/up_img/koko303/ http://omed.kangwon.ac.kr/tmpl/data/file/sub8_1/slot-gacor/ https://smarthome.ubu.ac.th/slot-pulsa/ https://msac.ubu.ac.th/uploaded/slot-deposit-pulsa/ http://www.procurement.ubu.ac.th/ita_data/2563/joker123/ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/cdc/sourcefile/00001/koko303/ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/sourceproject/projects/complete/slot-gacor/ http://www.asansicouncil.go.kr/data/popup/main/slot-deposit-pulsa/ http://www.asansicouncil.go.kr/json/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/ http://www.asansicouncil.go.kr/common/tmpl/joker123/ http://www.asansicouncil.go.kr/assem_conv/sample_hwp/koko303/ http://www.asansicouncil.go.kr/data/tmpFile/121030406/slot-gacor/ https://eresearch.cpru.ac.th/rs/slot/slot-pulsa/ https://eresearch.cpru.ac.th/rs/judi/slot-deposit-pulsa/ https://eresearch.cpru.ac.th/eresearch/css/joker123/ https://eresearch.cpru.ac.th/eresearch/reviewer/koko303/ https://eresearch.cpru.ac.th/eresearch/web/.slot-gacor/