ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

“Meeting Rakkaew UBU club” ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ โดยผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษาได้จัดกิจกรรม “Meeting Rakkaew UBU club” เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาชมรมรากแก้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชี้แจ้งเป้าหมายการทำงานของมูลนิธิรากแก้ว พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ลงไปรู้จักพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกิจกรรมภาคเช้าเป็นกิจกรรม check-in เพื่อเข้าใจน้อง และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้น้องเข้าใจรากแก้ว เข้าใจการทำงานของรากแก้วและภาคบ่ายกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรู้จักชุมชน โดยได้รับความรู้ประวัติความเป็นมา และสภาพสังคมของชุมชนบ้านศรีไคออก จากผู้ใหญ่บ้านบ้านนายทศพล ไกรพันธู์ และหัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านศรีไคออกนายสามัคคี นิคมรักษ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม โดยการสะท้องของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 1.ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาจากแนวทางการทำงานของมูลนิธิรากแก้วที่ได้รับฟังบรรยาย 2.ได้เรียนรู้ทักษะการลงพื้นที่ และรู้จักชุมชนจากการลงพื้นที่จริง 3.ได้รับบรรยากาศที่อบอุ่น และได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างคณะ ปัญหาที่พบ 1.เวลาที่จำกัดส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วน และยังไม่เข้าใจมากเพียงพอ 2.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่มากพอจึงไม่สามารถศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วน เพราะพื้นที่เป้าหมายมีจำนวนหลังคาเรือนกว่า 700 หลังคา กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 31 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรากแก้ว 3 คน / เจ้าหน้าที่ ม.อุบลฯ 2 คน / นักศึกษา ม.อุบลฯ23 คน
ประกาศเมื่อ(27 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียนเพื่อสร้างรายได้
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียนเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่บริหารจัดการทุกขั้นตอน ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นำส่งที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2561
   แบบเสนอโครงการ
ประกาศเมื่อ(27 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ หน่วยงาน เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปี 2562 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ีรับผิดชอบโครงการตอบรับการยืนยันการดำเนินโครงการภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นี้
   ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
   แบบตอบรับยืนยันการดำเนินโครงการ
ประกาศเมื่อ(17 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี
ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ีายอื่น ประจำปี 2563 โดยรายละเอียดประกอบการจัดทำตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการที่ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php ภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 นี้
   กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ
   คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอโครงการและเกณฑ์การพิจารณา
   การกำหนดค่าใช้จ่ายในการเสนอของบประมาณ
   ความต้องการรับบริการวิชาการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกาศเมื่อ(17 สิงหาคม 2561) โดย : สุภวัฒน์ โสวรรณี


โครงการ

โครงการที่เสนอของบประมาณ

ขออนุมัตจัดกิจกรรม

แจ้งเตือน

ความคิดเห็น

ติดตามสถานะ