มาตรการและโครงการ
คณะ/สังกัด/หน่วยงาน :
ปีงบประมาณ : 2566
ลำดับ ปีงบประมาณ มาตรการ จำนวนโครงการ
1 2566 บัณฑิตมีความโดดเด่นตรงความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศหรือเป็นผู้ประกอบการ 7
P25660020001 โครงการจ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการ ผ่านกลไกศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ศภ.7-15/2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บงกช จันทมาส
P25660210019 การบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ รัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์
P25660210020 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
P25660210021 การสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และชมรมที่เกี่ยวข้อง Startup ในมหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ รัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์
P25660210022 การสนับสนุนบริษัทจำลองของนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ รัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์
P25660210032 โครงการ startup Thailand League อุทยานวิทยาศาสตร์ รัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์
P25660210035 โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ (ELP) อุทยานวิทยาศาสตร์ รัชนีภรณ์ วงศ์คำจันทร์